شین باز تسمه ای جرثقیل

شین باز تسمه ای جرثقیل درجه یک

شین باز تسمه ای برای برق رسانی جرثقیل

شین باز با پوشش PVC آمپر ۵۰

قابليت قوس دار شدن در مكان های منحنی