جاروبک شین باز ۵۵۰ تا ۸۵۰ آمپر

جاروبک شین باز ۵۵۰ تا ۸۵۰ آمپر فاز و نول

جاروبک شین باز جرثقیل ۵۵۰ الی ۸۵۰ آمپر

شین باز بدون پوشش ( آلومینیومی )