جاروبک جرثقیل شین باز ۱۰۰ آمپر

جاروبک شین باز ۱۰۰ آمپر بدون پوشش

جاروبک شین باز ۱۰۰ آمپر

Open Conductor Systems